De WIA Excedentverzekering voor meer bestedingsruimte

Met een WIA Excedentverzekering zorgt u goed voor uw werknemers als ze langdurig ziek zijn. Dit is nog belangrijker voor werknemers met een hoog salaris. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer meestal alleen een WIA-uitkering van het UWV en gaat er dus qua inkomen flink op achteruit. Een WIA Excedentverzekering geeft uw medewerker meer bestedingsruimte bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De WIA verzekering voor werknemers met hoge inkomens

Met de WIA Excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit is vooral meer inkomen voor zieke medewerkers met een hoger inkomen. Als uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijgt hij een WIA-uitkering van het UWV. Het UWV houdt bij de WIA-uitkering alleen rekening met inkomens tot het maximum uitkeringsloon (€ 66.957,00 per 1-1 2023). Voor werknemers die meer verdienen is niets geregeld.
U kunt kiezen uit verschillende aanvullingen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Andere inkomensverzekeringen

Behalve de WIA Excedentverzekering kunt u ook de volgende verzekeringen afsluiten:

WGA Hiaatverzekering: met een WGA Hiaatverzekering zorgt u voor extra inkomen als uw medewerker langer dan twee jaar ziek is en een WGA-vervolguitkering ontvangt van het UWV. Deze uitkering is lager dan het inkomen van uw werknemer. Met de WGA Hiaatverzekering heeft uw werknemer meer te besteden. Dit is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

WIA Bodemverzekering: voor werknemers die na twee jaar ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard worden, regelt de overheid niets. Als werkgever houdt u deze werknemer meestal in dienst en kunt u eenmalig zorgen voor meer inkomen. Hij krijgt in het derde ziektejaar dan bijvoorbeeld 20% van zijn salaris.

Hoe werkt de WIA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen:

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt zijn of volledig (80%-100%) arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel beter kunnen worden.

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), voor werknemers die volledig (100%) arbeidsongeschikt zijn, maar niet meer beter kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Wat is een WIA excedentverzekering?

De WIA-excedentverzekering vult het inkomen van de werknemer aan tot een hoger niveau dan de wettelijke WIA-uitkering. Dit kan nodig zijn omdat de WIA-uitkering vaak beperkt is en niet altijd voldoende is om de levensstandaard van de werknemer te handhaven. Met een WIA-excedentverzekering kan de werknemer zich hier tegen indekken.

Het verschil tussen een WIA-hiaatverzekering en een WIA-excedentverzekering is dat de WIA-hiaatverzekering het inkomen van de werknemer aanvult tot het niveau van het maximum dagloon, terwijl de WIA-excedentverzekering het inkomen aanvult tot een hoger niveau dan het maximum dagloon. Dit maakt de WIA-excedentverzekering vooral geschikt voor werknemers met een hoog inkomen.

Wat is het verschil tussen WIA -excedent en WGA-hiaat?

Het belangrijkste verschil tussen een WIA-excedentverzekering en een WGA-hiaatverzekering is het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Een WIA-excedentverzekering vult het inkomen van een werknemer aan tot een hoger niveau dan de wettelijke WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit is vooral relevant voor werknemers met een hoger inkomen die bij arbeidsongeschiktheid hun levensstandaard willen handhaven.

Een WGA-hiaatverzekering is daarentegen bedoeld om het gat tussen de WIA-uitkering en het oorspronkelijke inkomen van een werknemer op te vullen. Dit gat kan ontstaan bij werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard en daardoor minder inkomen hebben. De WGA-hiaatverzekering zorgt ervoor dat het inkomen van de werknemer wordt aangevuld tot een bepaald niveau.

Kort gezegd vult de WIA-excedentverzekering het inkomen aan tot een hoger niveau dan de WIA-uitkering, terwijl de WGA-hiaatverzekering het inkomen van een werknemer aanvult tot het niveau van het oorspronkelijke inkomen, maar maximaal tot een bepaald niveau.

Beide verzekeringen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden afgesloten om werknemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is de WIA excedentverzekering?

Een WIA-excedentverzekering is vooral bedoeld voor werknemers met een hoger inkomen die bij langdurige arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om hun huidige levensstandaard te handhaven met alleen een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is namelijk gebaseerd op een percentage van het laatstverdiende loon tot een maximum dagloon.

Met een WIA-excedentverzekering kan de werknemer zich financieel indekken tegen de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en kan deze inkomensdaling beperkt worden. Een WIA-excedentverzekering kan worden afgesloten via de werkgever als onderdeel van een collectieve verzekering of individueel bij een verzekeringsmaatschappij.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle werkgevers automatisch een WIA-excedentverzekering aanbieden aan hun werknemers. Het is daarom raadzaam om bij je werkgever te informeren naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een WIA-excedentverzekering en om eventueel zelf het initiatief te nemen om dit te regelen als je denkt dat dit voor jou relevant kan zijn.

Wat is er wel of niet verzekerd met de WIA excedent verzekering?

Een WIA-excedentverzekering is bedoeld om het inkomen van een werknemer aan te vullen tot een hoger niveau dan de wettelijke WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Over het algemeen biedt deze verzekering dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval.

De exacte dekking van een WIA-excedentverzekering kan variëren afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar en de afspraken met de werkgever. Over het algemeen biedt de WIA-excedentverzekering dekking voor:

  • Een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid: als de werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en de wettelijke WIA-uitkering ontvangt, vult de verzekering het inkomen van de werknemer aan tot een bepaald percentage van het oorspronkelijke inkomen.
  • Vaste of variabele uitkeringen: afhankelijk van de afspraken met de werkgever kan de WIA-excedentverzekering een vaste of variabele uitkering bieden bij arbeidsongeschiktheid.
  • Verzekering voor tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid: de verzekering kan dekking bieden voor zowel tijdelijke als permanente arbeidsongeschiktheid.

Er zijn echter ook enkele situaties waarin de WIA-excedentverzekering mogelijk geen dekking biedt, zoals bijvoorbeeld:

  • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet, roekeloos gedrag of een criminele activiteit van de werknemer.
  • Als de werknemer niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, zoals bijvoorbeeld het niet tijdig melden van de arbeidsongeschiktheid bij de werkgever of verzekeraar.

Het is daarom altijd verstandig om de polisvoorwaarden van de WIA-excedentverzekering goed te lezen en eventuele vragen te stellen aan de verzekeraar om volledig te begrijpen welke situaties wel en niet gedekt zijn.

Wat zijn de voordelen van de WIA excedentverzekering?

Het afsluiten van een WIA-excedentverzekering kan verschillende voordelen hebben voor zowel werkgevers als werknemers:

  1. Aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid: Een WIA-excedentverzekering biedt werknemers de mogelijkheid om hun inkomen aan te vullen tot een bepaald percentage van het oorspronkelijke inkomen als ze gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt worden verklaard en de wettelijke WIA-uitkering ontvangen.
  2. Voorkom financiële problemen: Arbeidsongeschiktheid kan grote financiële gevolgen hebben voor werknemers. Een WIA-excedentverzekering kan helpen om financiële problemen te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers zich kunnen blijven richten op hun herstel.
  3. Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde: Het aanbieden van een WIA-excedentverzekering kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor werknemers. Dit kan helpen om werknemers te werven en te behouden.
  4. Flexibele dekking: Werkgevers kunnen de dekking van de WIA-excedentverzekering afstemmen op de behoeften van hun werknemers en de financiële mogelijkheden van de organisatie.
  5. Fiscale voordelen: Voor werkgevers kunnen de premies voor de WIA-excedentverzekering fiscaal aftrekbaar zijn als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WIA Excedentverzekering? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company.

Meer weten?