Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

De ziekteverzuimverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Varianten ziekteverzuimverzekering

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de WULBZ en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Conventionele verzekering
  2. Stop Loss verzekering.

Bij de Conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd (dagen), waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen.

Doelgroep: werkgevers vooral in het MKB segment

Bij de Stop Loss verzekering geldt een eigen risico in geld. Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar in verband met ziekte aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan komt het bedrag boven deze grens voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd, het verzekerde percentage van de loonsom en de hoogte van het eigen behoud.

Synck watermark
Synck watermark

De Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden

In de voorwaarden voor ziekteverzuimverzekeringen worden doorgaans eisen gesteld aan de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

De verzekeraars bieden vaak dekking voor een deel van de kosten die verband houden met re-integratiebegeleiding. Er kan ook worden samengewerkt met gespecialiseerde bureaus die ingezet worden om de genezing te bevorderen en de zieke werknemer zo snel mogelijk gezond weer aan het werk te krijgen

Advies en voordeel

De adviseurs van Synck Company helpen u graag bij het inrichten van uw Ziekteverzuimverzekering. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden, zodat u een gedegen afweging kunt maken. Behalve deskundig advies, biedt Synck Company ook de meest gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Want door doorlopend marktonderzoek is Synck Company altijd op de hoogte van de scherpste aanbiedingen.

Veelgestelde vragen

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering is een verzekering die bedrijven beschermt tegen financiële gevolgen van langdurig ziekteverzuim van werknemers. Als een werknemer ziek wordt en niet kan werken, kan dit leiden tot aanzienlijke kosten voor de werkgever, zoals loondoorbetaling en vervangingskosten voor de afwezige werknemer. Met een ziekteverzuimverzekering kan de werkgever deze kosten beperken en financiële zekerheid krijgen in geval van langdurig ziekteverzuim van werknemers.

Een ziekteverzuimverzekering kan verschillende dekkingen bieden, waaronder:

  1. Loondoorbetaling: De verzekeraar betaalt het salaris van de werknemer tijdens ziekteverlof.
  2. Re-integratie: De verzekeraar biedt ondersteuning en begeleiding bij de re-integratie van de werknemer in het werk.
  3. Preventie: De verzekeraar kan helpen bij het voorkomen van ziekteverzuim door het bieden van advies en preventieve maatregelen.

De premie van een ziekteverzuimverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, het aantal werknemers, de sector waarin het bedrijf actief is en het ziekteverzuimpercentage. Het is daarom belangrijk om verschillende verzekeraars te vergelijken en te onderzoeken welke dekkingen en premies zij bieden voordat u een ziekteverzuimverzekering afsluit.

Is een ziekteverzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet verplicht in Nederland, maar het kan wel verstandig zijn om er een af te sluiten als werkgever. Als werkgever bent u namelijk verplicht om gedurende de eerste 104 weken van ziekte het loon van uw werknemer door te betalen (minimaal 70% van het loon). Dit kan financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf, vooral als u meerdere werknemers heeft of als er sprake is van langdurig ziekteverzuim.

Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich beschermen tegen deze financiële risico’s en de kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim beperken. Daarnaast biedt een ziekteverzuimverzekering ook ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers, waardoor u kunt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen als werkgever.

Wat dekt de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering dekt de kosten van loondoorbetaling aan een werknemer bij ziekte. Dit kan zowel gaan om kortdurend als langdurend verzuim. Daarnaast kan de verzekering ook de kosten dekken van de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer, bijvoorbeeld door een arbodienst of een re-integratiebedrijf in te schakelen. Ook kunnen er aanvullende dekkingen zijn, zoals de kosten van een vervangende werknemer of de kosten van een WIA-uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van de ziekteverzuimverzekering goed te bekijken om precies te weten wat er wel en niet gedekt wordt.

Is er een eigen risico bij een ziekteverzuimverzekering?

Ja, bij een ziekteverzuimverzekering is er meestal sprake van een eigen risico of eigen behoud. Dit is het bedrag dat voor rekening van de werkgever blijft bij ziekteverzuim van een werknemer. Het eigen risico kan verschillen per verzekeraar en per polis. Het is belangrijk om hier goed op te letten bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Vaak geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie van de verzekering.

Wat is het eigen risico bij een ziekteverzuimverzekering?

Bij een ziekteverzuimverzekering kan er sprake zijn van een eigen risico of een wachttijd. Het eigen risico houdt in dat de werkgever een deel van de kosten voor loondoorbetaling tijdens ziekte zelf draagt, voordat de verzekeraar begint met vergoeden. Het eigen risico kan bijvoorbeeld worden vastgesteld als een aantal wachtdagen, waarbij de werkgever de eerste dagen van het ziekteverzuim zelf voor zijn rekening neemt. Het idee achter een eigen risico of wachttijd is dat de werkgever zelf een prikkel heeft om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Hoe hoger het eigen risico of de wachttijd, hoe lager de premie voor de verzekering vaak is. Het is daarom belangrijk om bij het afsluiten van de verzekering een afweging te maken tussen de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de premie.

Wat zijn de werkgeverslasten bij een ziekteverzuimverzekering?

Bij een ziekteverzuimverzekering zijn er verschillende werkgeverslasten waar rekening mee gehouden moet worden. Dit zijn kosten die de werkgever moet betalen bovenop de premie van de verzekering. Enkele voorbeelden van werkgeverslasten bij een ziekteverzuimverzekering zijn:

  1. Eigen risico periode: De werkgever kan kiezen voor een eigen risico periode waarin de werknemer geen uitkering ontvangt bij ziekte. De werkgever moet dan gedurende deze periode het loon van de werknemer doorbetalen. Dit kan variëren van twee weken tot twee jaar.
  2. Re-integratiekosten: Als een werknemer ziek is en niet kan werken, dan moet de werkgever zich inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De kosten voor re-integratie zijn voor rekening van de werkgever.
  3. Administratiekosten: De verzekeraar brengt administratiekosten in rekening voor het afsluiten en beheren van de ziekteverzuimverzekering. Deze kosten zijn voor rekening van de werkgever.
  4. Premie werknemersverzekeringen: Over het loon van de werknemer betaalt de werkgever premies voor werknemersverzekeringen, zoals de WW en de WIA. Deze premies zijn een percentage van het loon en zijn voor rekening van de werkgever.

Het is belangrijk om deze werkgeverslasten mee te nemen in de overweging om wel of niet een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neemt u dan contact op met Synck Company.

Meer weten?