WIA Expertise Centrum (WEC)

Wie betaalt de rekening?

De WIA wetgeving is complex. Daarnaast zijn alle acties die u voor een zieke werknemer onderneemt, in de periode waarin u de loondoorbetalingsplicht heeft, direct van invloed op de jaren waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een actief beleid in de wachtperiode van de WIA zal een verlaging van uw schadelast betekenen. Bovendien bent u samen met de werknemer gebaat bij een duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Winst voor alle partijen dus.

Instroom in de WIA voorkomen

Synck Company is van mening dat wanneer we het hebben over ziekte en arbeidsongeschiktheid, advisering over preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie onlosmakelijk aan elkaar verbonden moet zijn. Met andere woorden, we hebben het niet over 2 jaar ziekte en aansluitend de WIA periode. Nee, vanaf de eerste ziektedag moet onderkend worden welke activiteiten ondernomen moeten worden om langdurig verzuim en instroom in de WIA te voorkomen. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft Synck Company het WIA Expertise Centrum (WEC) opgericht. Bij het WIA Expertise Centrum kunt u terecht voor al uw vragen over:

  • de wetgeving (o.a. WULBZ, Ziektewet, WIA)
  • uw verplichtingen bij Eigenrisicodragen
  • de mogelijkheden van aantekenen van beroep en bezwaar op WIA-beschikkingen
  • de mogelijkheden van een vervroegde IVA-aanvraag
  • juridische vraagstukken
  • de beoordeling door het UWV van een werknemer die in de WIA is ingestroomd

Het WIA Expertise Centrum als adviesorgaan

Het WIA Expertise Centrum geeft overigens niet alleen antwoorden, ook voor een gedegen advies kunt u bij het WEC terecht ten aanzien van bijvoorbeeld:

  • de interpretatie van relevante wetgeving ten aanzien van verzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie etc.
  • de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte werknemers
  • de mogelijkheden voor wat betreft de financiering van de kosten voor preventie en re-integratie.

U kunt dus een beroep doen op de expertise van het WIA Expertise Centrum voor al uw praktische vragen en adviezen.

Meer weten?

Contact ons!