Uitvoering Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is een werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na einde-dienstverband alsnog ziek zijn geworden. De dienstverlening van Synck Company is gericht op een volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen, waaronder die van de Wvp. Het voldoen aan al deze verplichtingen is een randvoorwaarde om eigenrisicodrager Ziektewet te kunnen worden.

Eigen regie leidt tot maximale beheersing schadelast

Wanneer de processen en de begeleiding adequaat zijn ingericht, biedt eigenrisicodragen grote kansen en mogelijkheden om de kosten van de Ziektewetuitkeringen te verlagen (Ziektewetschadelast) en op de middellange en langere termijn de instroom in de WGA te beperken. Omdat bij instroom in de WGA een werkgever inmiddels 10 jaar financieel verantwoordelijk is, zullen door onze inzet ook de (premie)kosten van arbeidsongeschiktheid dalen.

Om de mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, vraagt dit de nodige aandacht en zeer specifieke kennis van de betrokkenen in uw organisatie. Uitbesteden is in heel veel gevallen een aantrekkelijke optie. De ervaring leert dat een reductie van de Ziektewetschadelast met 40-50% minimaal haalbaar is.

De Ziektewet-Module van Synck Company B.V.

Om maximale schadelastbeheersing te kunnen realiseren is specialistische  kennis van de wetgeving rondom de Ziektewet van groot belang. Er worden immers aan de uitvoering strikte eisen gesteld, die ook nauwgezet door het UWV worden gecontroleerd. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de begeleiding van zieke ex-werknemers, met wie uw organisatie geen enkele binding meer heeft als het gaat om de werknemers-/werkgeversverhouding, een andere benaderingswijze vraagt dan wanneer het gaat om een vaste medewerker die u zo snel mogelijk weer wilt laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Met de Ziektewet-Module en specialisten van Synck Company haalt u het maximale voordeel uit het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Schadelastbeheersing gericht op de Ziektewetperiode en op de beperking van de WIA-instroom.

Met de Ziektewet-Module van Synck Company nemen wij voor werkgevers het gehele proces over zoals:

  • Vaststellen recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering
  • Volledige begeleiding ex-werknemer volgens Wvp bij recht op Ziektewetuitkering
  • Separate Verzuimregistratie en vastlegging
  • Schadelast beperkende maatregelen
  • Administratieve afwikkeling, contacten met het UWV

Ziektewet Audit en controle

UWV heeft de Ziektewet-Module van Synck Company geauditeerd en volledig akkoord bevonden. Dit betekent dat wanneer u kiest voor uitbesteding van de uitvoering aan Synck Company, u daarmee als eigenrisicodrager voor de Ziektewet voldoet aan al uw verplichtingen en dat u volledig compliant bent aan wet- en regelgeving ten aanzien van de Ziektewet en aan de privacywetgeving.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de uitvoering van de ziektewet? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?