Problemen UWV nemen toe, controle op de toerekening van WGA-schadelast steeds belangrijker

Wat als een werknemer ziek wordt en zelfs voor langere tijd niet inzetbaar is? Erg vervelend natuurlijk! Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever.

Wanneer een medewerker langdurig niet inzetbaar is vanwege ziekte, volgt er een periode waarin veel zaken geregeld moeten worden. UWV buigt zich hierover en neemt een beslissing, maar is deze beslissing altijd terecht?

Nee, in veel gevallen is deze niet juist.

Dit betekent dat u onterecht betaalt voor een arbeidsongeschikte medewerker voor maximaal 12 jaar! Als werkgever betaalt u namelijk de WGA/WIA-rekening via de gedifferentieerde premie. Het is niet mogelijk om als werkgever deze rekening inhoudelijk op persoonsniveau te controleren, dit is in strijd met de privacywetgeving. Maar wat u als werkgever wél kunt doen, is de rekening láten controleren. Dit kan alleen door WGA/WIA-specialisten die de dossiers analyseren door middel van arbeidsdeskundige, juridische- en medische ogen en in de rol van  professioneel rechtshulpverlener.

In ruim 75% van de dossiers die wij behandelen blijkt dat een (ex-)medewerker de verkeerde WGA-uitkering ontvangt. Dit gaat ten koste van de werkgever die linksom of rechtsom de rekening betaalt. Omdat het UWV kampt met achterstanden door bijvoorbeeld een tekort aan verzekeringsartsen, worden er meer voorschotten betaald die mogelijk onterecht zijn en blijven mensen langer dan nodig als arbeidsongeschikt te boek staan.  Er zijn ook achterstanden in herkeuringen. Dit vermindert de stroom vanuit het deel van de WIA dat voor rekening komt van bedrijven (WGA) naar het deel dat gedekt wordt door de overheid (IVA).

Het is dan ook altijd zinvol en profijtelijk om de toerekening van WGA-schadelast aan u als werkgever goed te controleren en via bezwaar aan te sturen op een WGA-uitkering die wel juist is vastgesteld.

Werkgevers zijn vaak verrast wanneer ze zien wat er mogelijk is om meer grip te krijgen op de WGA-toerekening. Dankzij onze specialistische kennis, andere kijk op personele regelingen en op basis van onze jarenlange ervaring  geven wij de juiste interpretatie aan de WIA-wetgeving en kennen wij uitstekend de weg richting UWV om het maximale resultaat te behalen.  En zeer belangrijk, in tegenstelling tot werkgevers, mogen wij medische dossiers inzien. En dit stelt ons dan weer in staat om de beslissingen van het UWV inhoudelijk te controleren en om de WGA-schadelast voor uw organisatie waar mogelijk te verlagen.

Synck Company zet het recht, zo bespaart u als werkgever hoge kosten!

Wellicht overbodig om te vermelden, maar wij werken conform de richtlijnen van de AVG. Daarnaast zijn wij erkend door het UWV als professioneel rechtshulpverlener. Dit betekent dat onze organisatie voldoet aan de eisen omtrent zorgvuldige omgang met bijzondere persoonsgegevens.

Synck watermark
Synck watermark

Hoe gaan wij te werk?

We kijken eerst naar het verleden door middel van de WGA-scan en controleren uw WGA-beschikkingen. Welke informatie is hiervoor nodig? Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken en uw tijdsinvestering te beperken werken wij met onderstaand stappenplan:

  1. Wij brengen de uitkeringen en mogelijke besparingen vrijblijvend in beeld.
  2. U uploadt zelf de WIA-beschikkingen en beslissingen in onze beveiligde cloudomgeving of geeft ons toegang tot het UWV-portaal via e-herkenning of eventueel tot het personeelsinformatiesysteem. We stellen daarbij indien nodig wat aanvullende vragen over de dossiers.
  3. Binnen enkele weken hebben wij de volledige instroomlijsten geanalyseerd en in beeld gebracht, ook de dossiers waar wij vervolgens actie op ondernemen.
  4. Na afronding van het onderzoek ontvangt u de uitkomsten in een duidelijke rapportage.

Borging naar de toekomst:

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met u besproken. Op basis van de resultaten en constateringen worden concrete adviezen gegeven over de wijze waarop borging in de processen plaats zou moeten vinden. Vanuit de opgedane ervaringen en kennis zorgen wij samen met uw organisatie voor goede borging naar de toekomst.

Maak vrijblijvend een afspraak
Synck watermark
Synck watermark

Wat is uw investering?

Synck Company hanteert voor deze werkzaamheden een percentage van de besparing op basis van no cure, no pay. De WGA controle kost u dus op voorhand niets, afgezien van een beperkte tijdsinvestering. Ieder dossier is maatwerk, zorgvuldigheid is dan ook belangrijk.

Wanneer als resultaat van het onderzoek een besparing wordt gerealiseerd, vragen wij  als beloning voor onze diensten een percentage van elke besparing. Duidelijke afspraken, geen verrassingen achteraf.

Eigenrisicodrager WGA - whitepaper

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen
Synck watermark
Synck watermark

Voorbeelden uit de praktijk

Herbeoordeling behandeling niet gericht op herstel

Een werknemer die is uitbehandeld. Het komt nog wel eens voor dat deze persoon langdurig een WGA-uitkering ontvangt, terwijl dit eigenlijk een IVA uitkering had moeten zijn. Hoe kan dit zou je zeggen. UWV loopt fors achter met WIA beoordelingen en herkeuringen. Daardoor worden uitkeringen niet geactualiseerd. Alleen door zelf een herbeoordeling aan te vragen verandert er iets in een situatie.

Door onze specifieke medisch arbeidsdeskundige status kunnen wij dossier voor dossier opvragen. Wij nemen de medische situatie door, het dossierverloop en bellen in veel gevallen de ex-werknemer. Als blijkt dat er sprake is van uitbehandeling vragen wij een IVA aan.

Synck watermark
Synck watermark

Bezwaar en beroep

Steeds vaker zien wij beoordelingen door UWV die niet medisch zijn. Dat komt door het schrijnend tekort aan verzekeringsartsen. UWV voert enkel een automatische omzetting uit. Enkel het CBBS (systeem van UWV) wordt geraadpleegd op basis van verouderde belastbaarheid. Het gevolg is dat een situatie niet is geobjectiveerd en het arbeidsongeschiktheidspercentage of de uitkering niet of nauwelijks wijzigt.

Wij maken bezwaar tegen deze beslissing en vragen het dossier op bij UWV. Uit een dossier kan blijken dat er sprake is van  psychische of fysieke beperkingen. Als een van beide  chronisch en duurzaam zijn doen wij verder onderzoek. In een aanvullend bezwaar onderbouwen we de duurzame beperkingen, die naar onze mening tot volledige arbeidsongeschiktheid leiden.

De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep stelt een functionele mogelijkhedenlijst (FML) op basis van deze deels duurzame beperkingen. Dit leidt vervolgens in een arbeidskundig onderzoek tot het toekennen van een IVA-uitkering in verband met volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Het kwartje kan ook de andere kant op vallen. Zo kunnen wij op basis van een pro-formabezwaar ook zien dat iemand niet meer zo arbeidsongeschikt is dan voorheen. Het gevolg is mogelijk een toekenning van een 80-100% WGA naar een -35% situatie. Dit resulteert eveneens in een schadelastreductie.

Synck watermark
Synck watermark

Meervoudige problematiek zowel psychisch als fysiek

Steeds vaker zien wij dat (ex-)medewerkers kampen met meervoudige problematiek. Een deel van deze beperkingen kan reden zijn voor een wijziging van de WIA Status en uiteindelijk de uitkering.

Synck watermark
Synck watermark

Medische beoordeling

Bij het aanvragen van een herbeoordeling voor de ex-werknemer, beslist UWV dat de WGA (en dus ook de toerekening aan de werkgever) wordt gecontinueerd in verband met de kans op verbetering van de belastbaarheid in de toekomst. Wij maken bezwaar tegen deze beslissing en vragen het dossier op. Uit het WGA-dossier blijkt dat er sprake is van zowel fysieke als psychische beperkingen en dat met name de fysieke beperkingen chronisch en duurzaam zijn. In een aanvullend bezwaar zijn wij van mening dat er sprake is van deels duurzame beperkingen, hebben wij de overtuiging dat dit tot volledige arbeidsongeschiktheid moet leiden. De verzekeringsarts stelt een FML (functionele mogelijkhedenlijst) op, dit op basis van deze deels duurzame beperkingen. Vervolgens leidt dit door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek tot het toekennen van een IVA-uitkering in verband met volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Synck watermark
Synck watermark

Benieuwd wat Synck voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op.

Of stuur een email info@synckcompany.nl
Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark